Shamus by David  H. L. Blackman, Ph.D  Image: Shamus
Shamus
  • Subject Matter: Portrait
  • Current Location: Mark Bittman's Home