Sylvie Pool Alvarez
Enchantress by Sylvie Pool Alvarez  Image: Enchantress
Sea Dancer Series 
White stoneware clay, glaze
6.8hx21.5wx10.5d cm
2.7hx8.5wx4.15d inches
Enchantress Sea Dancer Series White stoneware clay, glaze 6.8hx21.5wx10.5d cm 2.7hx8.5wx4.15d inches
  • Subject Matter: Biomorphic, abstract, sea life